Voorwaarden en privacy

Hier lees je wat de voorwaarden en privacy regels zijn die Zentrum Zwolle en Bas Gemmink Coaching en Journalistiek hanteren. Je kunt http://www.zentrumzwolle.nl/WELKOM weer terug naar de beginpagina.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zentrum Zwolle aangeboden cursussen, workshops of activiteiten. 
Door inschrijving word je als deelnemer verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Aanmelding en betaling.

 • Deelname aan cursussen en begeleidingsactiviteiten gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. 
 • Aanmelding gebeurt middels het invullen van het inschrijfformulier op onze site.
 • Toelating tot de cursus of activiteit gebeurt in volgorde van aanmelding. 
 • Met de aanmelding verplicht je je tot betaling van de bijdrage aan de activiteit.
 • De  verschuldigde bijdrage dient voor aanvang van de activiteit aan Zentrum over voldaan te zijn.
 • Het doorgaan van aangekondigde activiteiten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per activiteit, naar inzicht en beoordeling van Zentrum.
 • Als de activiteit niet doorgaat, ontvang je uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum bericht. 
  Het reeds betaalde bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort.
 • In gevallen van overmacht zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. kunnen aanvangstijd of datum wijzigen of kan er vervanging plaatsvinden door een deskundige vervanger.

Annuleringsvoorwaarden.

 • Tot twee weken voor aanvangsdatum is het mogelijk gratis schriftelijk te annuleren. Reeds overgemaakte gelden worden dan teruggestort.
 • Bij annulering binnen twee weken en uiterlijk tot één week voor aanvangsdatum is  €30,- administratie- en annuleringskosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen één week voor aanvangsdatum is het hele bedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. 
 • Deelnemers/zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun daden en handelingen tijdens de activiteiten en het verblijf in de aangeboden accommodaties.

Privacy

Wanneer verwerkt Bas Gemmink coaching en Journalistiek uw informatie?
Bas Gemmink Coaching en Journalistiek verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot hen wendt en daarbij uw gegevens bij Bas Gemmink Coaching en Journalistiek achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met Bas Gemmink Coaching en Journalistiek opneemt, een aanmeldingsformulier invult, bij een persoonlijke afspraak of als u Bas Gemmink Coaching en Journalistiek per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.

Voor welke doeleinden gebruikt Bas Gemmink Coaching en Journalistiek uw informatie?

Bas Gemmink Coaching en Journalistiek
 zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:
• Wanneer u uw contactgegevens bij Bas Gemmink Coaching en Journalistiek achterlaat beschouwt Bas Gemmink Coaching en Journalistiek dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;
• In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal Bas Gemmink Coaching en Journalistiek gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een offerte aan u uit te brengen;
• Wanneer u met Bas Gemmink Coaching en Journalistiek een overeenkomst sluit t.b.v. het volgen van een cursus en/of aanschaffen van materiaal, zal Bas Gemmink Coaching en Journalistiek persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst;
• Na het sluiten van een overeenkomst zal Bas Gemmink Coaching en Journalistiek gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;
• Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van overeenkomsten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kan Bas Gemmink Coaching en Journalistiek uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:
• Om uitvoering te geven aan de door u – via de website – gevraagde dienstverlening;
• Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;
• Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bas Gemmink Coaching en Journalistiek?

Bas Gemmink Coaching en Journalistiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)
• Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
• Aanspreektitel, geslacht, geboortedatum
• Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
• Bankrekeningnummer
• Beroep en/of opleidingsachtergrond / Huidige werkgever / accreditatienummer of BIG nummer (i.v.m. toelating/ accreditatie/facturatie)
• Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
• Gegevens voor het onderhouden van de relatie
• Indien van toepassing: zakelijke contactgegevens & overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

Indien Bas Gemmink Coaching en Journalistiek in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal Bas Gemmink Coaching en Journalistiek met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens
Bas Gemmink Coaching en Journalistiek zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:
1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van Bas Gemmink Coaching en Journalistiek te behartigen.

Beveiliging van uw informatie
Bas Gemmink Coaching en Journalistiek spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van Bas Gemmink Coaching en Journalistiek die inzicht hebben in de administratie van Bas Gemmink Coaching en Journalistiek (bijvoorbeeld een boekhouder).
Ook verstrekt Bas Gemmink Coaching en Journalistiek uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien Bas Gemmink Coaching en Journalistiek daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

Hoe wordt uw informatie verkregen?
Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. Bas Gemmink Coaching en Journalistiek verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt Bas Gemmink Coaching en Journalistiek uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?
Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet – en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bas Gemmink Coaching en Journalistiek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u Bas Gemmink Coaching en Journalistiek op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.
Daarnaast kunt u Bas Gemmink Coaching en Journalistiek verzoeken om de persoonsgegevens die deze verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).
Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop Bas Gemmink Coaching en Journalistiek met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van Bas Gemmink Coaching en Journalistiek wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan Bas Gemmink Coaching en Journalistiek. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat Bas Gemmink Coaching en Journalistiek u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht Bas Gemmink Coaching en Journalistiek om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en Bas Gemmink Coaching en Journalistiek, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan Bas Gemmink Coaching en Journalistiek toe te rekenen.

Bij vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop Bas Gemmink Coaching en Journalistiek uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht contact op te nemen met Bas Gemmink Coaching en Journalistiek via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact
bascoacht@ziggo.nl

Aanpassingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen.

Datum: 11-7-2023